Ogłoszenie - Nr GGN. 6845.9.2015 z dnia 2015.12.28 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Suchowola

Suchowola, dnia 2015.12.28

GGN. 6845.9.2015

O G Ł O S Z E N I E

          Burmistrz Suchowoli w oparciu o art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tj. z dnia 2 kwietnia 2014 r.  ( Dz. U. z 2014 r., poz. 518 )  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek )  o godz. 10 30   w  lokalu  Urzędu  Miejskiego w Suchowoli, przeprowadza  p r z e t a r g  ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Suchowola - na okres 5 lat  .

 

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa położona we wsi  Karpowicze oznaczona działką nr 1116 o pow. 0,75 ha, w skład której wchodzi pastwisko:  klasy IV o pow. 0,38 ha i  klasy V o pow. 0,37 ha. Jest to działka ogrodowa pastwiskowa położona w końcowej części zabudowy siedliskowej wsi Karpowicze,  przeznaczona do wykorzystania rolniczego. Dojazd do działki jest ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz od zaplecza działka graniczy z drogą dojazdową zagumienną. Działka posiada konfigurację w kształcie zbliżonym do trapezu. Część działki była wykorzystywana jako boisko. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1116 posiada urządzoną księgę wieczystą  KW Nr  BI1S/00037890/7 w Sądzie Rejonowym w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Wysokość czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych ) i  jest  to cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w przetargu.

          

           W przetargu mogą brać udział zainteresowane osoby fizyczne i prawne, które do dnia 21 stycznia 2016 roku wniosą wadium w pieniądzu, w wysokości 20 % ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego tj. kwotę 120,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Suchowoli Nr 13 8094 0009 0000 0101 2000 0030 BS w Suchowoli. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom wadium zostaje zwrócone po zamknięciu przetargu .

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Guziejko - Gospodarka Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Skibicki

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2015-12-29