Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli Nr BUD.6220.4.2018 z dnia 02 sierpnia 2018 r.

Suchowola, dnia 02 sierpnia 2018 r.

BUD.6220.4.2018

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SUCHOWOLI

     Działając na podstawie art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam, że Burmistrz Suchowoli na wniosek Pana Mirosława Matyskiela ul. Ogrodowa 22, 16-150 Suchowola w dniu 02 sierpnia 2018 r. znak: BUD.6220.4.2018, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku inwentarskiego-obory (obsada 75 DJP) z zapleczem technicznym oraz wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę pod oborą (o pojemności około 1200  m3) – docelowa obsada gospodarstwa 95 DJP, budowie zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3  oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr geod. 1237 i 2598 w obrębie Suchowola.   

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, pokój 3, tel. (85) 72 29 407, w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Suchowoli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Społeczeństwu treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniane są zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Toczyłowski

Data wytworzenia: 2018-08-06

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data modyfikacji: 2018-08-06

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2018-08-06