Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli Nr BUD.6220.3.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

Suchowola, dnia 23 czerwca 2020 r.

BUD.6220.3.2020

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHOWOLI

        Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256) oraz art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia się Strony, że Burmistrz Suchowoli prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte
na wniosek z dnia 17.06.2020 r. Pana Waldemara Kiszluka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku inwentarskiego - obory (docelowa obsada 84 DJP) z zapleczem technicznym oraz zestawu dwóch wewnętrznych zbiorników na gnojowicę pod oborą (o łącznej pojemności około 800 m3) oraz utwardzeniu powierzchni gruntu na terenie działki nr 1687/6 w miejscowości Suchowola gmina Suchowola.

 

            Wobec tego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Burmistrz Suchowoli pismami z dnia 23.06.2020 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce i PGW Wody Polskie w Augustowie o wydanie opinii, co do potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

            Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli przy ulicy Plac Kościuszki 5, pokój 3, tel. (085) 7229407 w godz. od 8 – 15. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 14 dni od upływu terminu otrzymania zawiadomienia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Januszko

Data wytworzenia: 2020-06-23

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Modyfikujący: Krzysztof Niedźwiecki

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2020-06-24