Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli Nr BUD.6220.11.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Suchowola, dnia 10 grudnia 2018 r.

BUD.6220.11.2018 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHOWOLI

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się Strony, że Burmistrz Suchowoli prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 06.12.2018 r. Pana Łukasza Koreckiego zam. Nowe Stojło 9, 16-150 Suchowola w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczników i warchlaków na działce nr geod. 45/6 i 45/5 w obrębie Sucha Góra, gmina Suchowola.

                                                             

Planowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa) § 3 ust.1 pkt. 102.

Wobec tego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Suchowoli pismami z dnia 10.12.2018 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli przy ulicy Plac Kościuszki 5, pokój 3, tel. (085) 7229407 w godz. od 8 – 15. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 14 dni od upływu terminu otrzymania zawiadomienia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1579).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Toczyłowski

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data modyfikacji: 2018-12-10

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2018-12-10