Zawiadomienie o wyborze oferty na: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchowola w 2015 r.

Suchowola, dn. 31.12.2014 r.

ZP.271.11.2014

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

dot.:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.271.11.2014. Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchowola w 2015 r.
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.984, 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz), tj. zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofertach niepodlegających odrzuceniu oraz wskazała 30 dniowy termin zapłaty za fakturę.

W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z siwz wpłynęły 3 oferty.

Oferty nie podlegają odrzuceniu, Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, gdyż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto w PLN oraz termin płatności za fakturę

Liczba punktów

1

KONSORCJUM FIRM

„CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

RDF Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

198 313,83 zł

30 dni

 

90,15

2

Przedsiębiorstwo Usługowo - 

Asenizacyjne

„ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

209 088,00 zł

30 dni

 

85,76

3

BIOM Sp. z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

 

177 748,56 zł

30 dni

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”, którymi są:

- Odwołanie do Prezesa Izby, zgodnie z art. 180-198 w/w ustawy,

- Skarga do sądu, zgodnie z art. 198a-198g w/w ustawy.

Jednocześnie zawiadamiam, że umowa w sprawie powyższego zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, bądź po upływie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Skibicki - Zamówienia Publiczne

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Skibicki

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data wprowadzenia: 2014-12-31

Data modyfikacji: 2014-12-31

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2014-12-31