skargi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchowoli

przyjmuje obywateli we wszystkich sprawach , w tym skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 800 – 1000 w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, pokój nr 7

 

Burmistrz Suchowoli

przyjmuje obywateli we wszystkich sprawach, w tym skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, pokój nr 6

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Sekretarz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Suchowoli

przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, tj. 730 – 1530.

 

W każdy poniedziałek skargi i wnioski można składać do godz. 1630

 


Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Suchowoli

 

Przedmiot skargi i wniosku:

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
  • przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

 

Sposób przekazania skargi lub wniosku

  • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu
  • skargi i wnioski niezawierające imiennie i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

  • skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
  • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnoszący skargę lub wniosek jest powiadamiany o przewidywanym terminie załatwienia,
  • jeżeli skarga lub wniosek wpłynęła do niewłaściwego organu, to niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni zostanie przekazana do organu właściwego z jednoczesnym powiadomieniem wnioskodawcy lub skarżącego,
  • jeżeli z treści skargi lub wniosku ni można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Metryka strony

Udostępniający: UM w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: UM Suchowola

Data wytworzenia: 2020-10-15

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data wprowadzenia: 2009-05-04

Data modyfikacji: 2020-10-15

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2009-05-04