Zamówienie Nr RG.I.3410 – 15/10 z dnia 2010-09-22 - Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 22 września 2010r. o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Suchowoli na: „Modernizację drogi rolniczej Suchowola – Okopy na działkach nr 182 i 183”. Numer ogłoszenia w BZP: 242707 - 2010; data zamieszczenia: 07.09.2010

Tytuł Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 22 września 2010r. o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Suchowoli na: „Modernizację drogi rolniczej Suchowola – Okopy na działkach nr 182 i 183”. Numer ogłoszenia w BZP: 242707 - 2010
Numer RG.I.3410 – 15/10
Data wydania 2010-09-22


Nr sprawy: RG.I.3410 – 15/10

Protokół
z sesji otwarcia ofert w dniu 22 września 2010r. o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Suchowoli.


Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP na: „Modernizację drogi rolniczej Suchowola – Okopy na działkach nr 182 i 183”.

Numer ogłoszenia: 242707 - 2010; data zamieszczenia: 07.09.2010

Przewodniczący komisji przetargowej powitał obecnych na sesji otwarcia, następnie podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 70 000,00 zł. brutto, termin wykonania zamówienia (do 15.10.2010 r.), okres gwarancji (18 miesięcy) oraz warunki płatności (płatność za fakturę VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego).

Komisja w składzie:
1)  Przewodnicząca – Tadeusz Toczyłowski
2)  Sekretarz – Czesław Juchniewicz
3)  Członek – Marcin Skibicki
Stwierdziła, że wpłynęły 2 oferty przed upływem terminu określonego w dokumentacji przetargowej. Sprawdziła stan kopert przed ich otwarciem, dokonała otwarcia ofert:

1.    Usługi Ziemne
Tadeusz Samećko
Krasnoborki 27
16 – 310 Sztabin
Oferowana cena brutto: 78 083,00 zł.

2.  „TRANS HAN” Usługi Transportowe,
Budowa, Modernizacja Dróg,
 Roboty Ziemne i Drogowe
Wojciech Czaplejewicz
ul. Grodzieńska 88, 16 – 100 Sokółka
    Oferowana cena brutto: 64 090,99 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano:


1.    ...........................................
2.    ............................................
3.    ............................................

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Skibicki - Referat Gospodarczy

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Skibicki

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data wprowadzenia: 2010-09-22

Data modyfikacji: 2010-09-22

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2010-09-22