Zawiadomienie o wyborze oferty na: UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SUCHOWOLA

Suchowola, dn. 17.08.2018 r.

Nr sprawy: ZP.271.13.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP.271.13.2018

UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SUCHOWOLA

Ogłoszenie nr 590321-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców:

 

Część I zamówienia: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Suchowola. Oferta Nr 2

                                  

                                    UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

                                    z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132

                                    Przedstawicielstwo Generalne w Szczecinie

                                    Al. Wojska Polskiego 47

                                    70-470 Szczecin

 

Część II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Suchowola - Oferta Nr 1

                                  

                                   CONCORDIA POLSKA

                                   Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

                                   Ul. S. Małachowskiego 10

                                   61-129 Poznań

 

Część III zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola - Oferta Nr 4

                                  

                                   InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

                                   Ul. Noakowskiego 22

                                   00-668 Warszawa

 

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), tj. uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z SIWZ wpłynęło 5 ofert.

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, gdyż spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

W części I zamówienia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Suchowola  były dwa kryteria oceny ofert: cena - 85% oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15%. Wybrana Oferta Nr 2 uzyskała najwyższą łaczną  liczbę punktów, tj. 92,50 i została uznana za najkorzystniejszą. Oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp, spełnia  warunki określone w SIWZ oraz nie podlega  odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.

 

W części II zamówienia Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Suchowola były dwa kryteria oceny ofert: cena - 90 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%. Wybrana Oferta Nr 1 uzyskała najwyższą łaczną  liczbę punktów, tj. 94,00 i została uznana za najkorzystniejszą. Oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp, spełnia  warunki określone w SIWZ oraz nie podlega  odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.

 

W części III zamówienia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola były dwa kryteria oceny ofert: cena - 90 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%. Wybrana Oferta Nr 4 uzyskała najwyższą łaczną  liczbę punktów, tj. 87,50 i została uznana za najkorzystniejszą. Oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp, spełnia  warunki określone w SIWZ oraz nie podlega  odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

CZĘŚĆ I zamówienia

CZĘŚĆ II zamówienia

CZĘŚĆ III zamówienia

Liczba punktów w kryterium Cena,

Liczba punktów w kryterium Klauzule dodatkowe i  inne postanowienia  szczególne fakultatywne

Razem ilość punktów /cena oferty brutto zł

Liczba punktów w kryterium Cena

Liczba punktów w kryterium Klauzule dodatkowe i  inne postanowienia  szczególne fakultatywne

Razem ilość punktów /cena oferty brutto zł

Liczba punktów w kryterium Cena

Liczba punktów w kryterium Klauzule dodatkowe i  inne postanowienia  szczególne fakultatywne

Razem ilość punktów /cena oferty brutto zł

1

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ul. S. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

Brak oferty

90,00

4,00

 

 

94,00

 

24 222,90 zł

65,70

2,00

 

 

67,70

21 360,00 zł

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Generalne w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 47

70-470 Szczecin

85,00

7,50

 

92,50

56 556,00 zł

68,40

0

68,40

31 563,00 zł

65,70

0

65,70

21 358,00 zł

3

BALCIA INSURANCE SE

Spółka europejska

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 13

02-305 Warszawa

58,65

9,75

68,40

81 900,00 zł

48,60

6,00

54,60

44 214,00 zł

74,70

2,50

77,20

18 850,00 zł

4

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

 

Brak oferty

55,80

0

55,80

38 748,00 zł

85,00

2,50

87,50

15 780,00 zł

5

COMPENSA  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

 

Brak oferty

75,60

5,00

80,60

28 722,00 zł

 

Brak oferty

 

 

Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”, którymi są:

- Odwołanie do Prezesa Izby, zgodnie z art. 180-198 w/w ustawy,

- Skarga do sądu, zgodnie z art. 198a-198g w/w ustawy.

Jednocześnie zawiadamiam, że umowy w sprawie powyższego zamówienia zostaną zawarte z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, bądź po upływie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

Z poważaniem,

Michał Grzegorz Matyskiel

BURMISTRZ SUCHOWOLI

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Ratkiewicz

Data wytworzenia: 2018-08-17

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data modyfikacji: 2018-08-17

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2018-08-17