Protokół z sesji otwarcia ofert na: Udzielenie Gminie Suchowola kredytu długoterminowego w wysokości 1 235 980,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy

znak sprawy: ZP.271.24.2018

 

Protokół

z sesji otwarcia ofert w dniu 15 października 2018 r. o godz. 10:10 w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Suchowoli.

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP na: Udzielenie Gminie Suchowola kredytu długoterminowego w wysokości 1 235 980,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy

Ogłoszenie nr 619142-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.

Przewodniczący komisji przetargowej powitał obecnych na sesji otwarcia, następnie podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 163488,00 zł. brutto, termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2027 r., okres gwarancji: (nie dotyczy)  oraz warunki płatności: spłata kredytu następować będzie kwartalnie, zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu.

Komisja w składzie:

1)  Przewodniczący – Jan Lola

2)  Sekretarz – Marek Ratkiewicz

3)  Członek – Marcin Skibicki

 

Stwierdziła, że wpłynęły 2 oferty przed upływem terminu określonego w dokumentacji przetargowej. Sprawdziła stan kopert przed ich otwarciem, dokonała otwarcia ofert:

 

Nazwy i adresy Wykonawców oraz oferowane ceny i terminy płatności za fakturę:

 

Oferta nr 1    Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie

                    Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

                    18-210 Szepietowo   

 

            oferowana cena: 181356,24 zł

            termin uruchomienia transzy kredytu: 1 dzień

 

Oferta nr 2    Bank Spółdzielczy w Sokółce

                    Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 16

                    16-100 Sokółka                    

 

            oferowana cena: 169206,47 zł

            termin uruchomienia transzy kredytu: 1 dzień      

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Skibicki

Data wytworzenia: 2018-10-15

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data modyfikacji: 2018-10-15

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2018-10-15