Zawiadomienie o wyborze Oferty na: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchowola w 2018 r.

Suchowola, dn. 21.12.2017 r.

Gmina Suchowola

Plac Kościuszki 5

16-150 Suchowola

Nr sprawy: ZP.271.18.2017

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP na: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchowola w 2018 r.

Ogłoszenie nr 624878-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Na Część I

Oferta Nr 1    BIOM Sp. z o.o.

                        Dolistowo Stare I 144

                        19-124 Jaświły

 Na Część II

Oferta Nr 2    BIOM Sp. z o.o.

                        Dolistowo Stare I 144

                        19-124 Jaświły

Oferta w/w Wykonawców została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz), tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z siwz wpłynęły 2 oferty.

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, gdyż spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto w PLN oraz inne kryteria

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne

„ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

 

Część I

cena – 136080,00 zł

termin płatności za fakturę – 30 dni

Część II

Brak oferty

Część I – 88 pkt

 

Część II – Brak oferty

2

BIOM Sp. z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

 

Część I

cena – 110160,00 zł

termin płatności za fakturę – 30 dni

Część II

cena – 143337,60 zł

termin płatności za fakturę – 30 dni

odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon – 2 razy/rok

Część I – 100 pkt

 

Część II – 100 pkt

 

Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”, którymi są:

- Odwołanie do Prezesa Izby, zgodnie z art. 180-198 w/w ustawy,

- Skarga do sądu, zgodnie z art. 198a-198g w/w ustawy.

Jednocześnie zawiadamiam, że umowy w sprawie powyższego zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostaną zawarte z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Skibicki

Data wytworzenia: 2017-12-21

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2017-12-22