Zawiadomienie o wyborze oferty na: Przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suchowola

 

Suchowola, dn. 16.03.2017 r.

Gmina Suchowola

Plac Kościuszki 5

16-150 Suchowola

Nr sprawy: ZP.271.17.2016  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP na: Przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suchowola.

Ogłoszenie nr 377165 - 2016 z dnia 2016-12-30 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Na Część I: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokośno

Oferta Nr 1    

                   P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk

                   ul. Małyszówka Kolonia 33

                   16-200 Dąbrowa Białostocka

 

Na Część II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne

Oferta Nr 1    

                   P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk

                   ul. Małyszówka Kolonia 33

                   16-200 Dąbrowa Białostocka

 

Oferty w/w Wykonawcy zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz), tj. uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z siwz wpłynęły 2 oferty.

Oferta nr 2 została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o termin wyznaczony przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto w PLN oraz inne kryteria

Liczba punktów

1

P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk

ul. Małyszówka Kolonia 33

16-200 Dąbrowa Białostocka

 

Część I

cena – 60 pkt

okres gwarancji – 20 pkt

doświadczenie personelu – 20 pkt

Część II

cena – 60 pkt

okres gwarancji – 0 pkt

doświadczenie personelu – 20 pkt

Część I – 100 pkt

 

Część II – 80,00 pkt

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”, którymi są:

- Odwołanie do Prezesa Izby, zgodnie z art. 180-198 w/w ustawy,

- Skarga do sądu, zgodnie z art. 198a-198g w/w ustawy.

Jednocześnie zawiadamiam, że umowy w sprawie powyższego zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostaną zawarte z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsze oferty w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Skibicki

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2017-03-16