Zawiadomienie o wyborze oferty na: Prowadzenie kuchni w Szkole Podstawowej w Suchowoli oraz dostarczanie posiłków obiadowych do szkół podstawowych na terenie Gminy Suchowola

 

Gmina Suchowol

Plac Kościuszki 5

16 -150 Suchowola

Suchowola, dn. 24.01.2014 r.

Nr sprawy: ZP.271.11.2013

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Suchowola postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie kuchni w Szkole Podstawowej w Suchowoli oraz dostarczanie posiłków obiadowych do szkół podstawowych na terenie Gminy Suchowola, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę - CENTROKOM Sp. z o.o., ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz), tj. zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – oferowana cena brutto (jednostkowa) – 4,97 zł.

W prowadzonym postępowaniu, w terminie zgodnym z siwz wpłynęły 4 oferty.

Wykonawcy nr 1 i 3 zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) ponieważ nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższe oferty zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy zostały odrzucone.

Pozostali wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, ich oferty nie podlegają odrzuceniu, gdyż spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto w PLN (za jeden obiad)

Liczba punktów

1

Espańa s.c.

T. Prajs, A. Andrejczyk

ul. Grunwaldzka 35

74-120 Widuchowa

Wykonawca wykluczona

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczona

oferta odrzucona

2

Biesiada Weselna Bienasz i Wspólnicy Sp.j.

Kumiała 51

16-140 Korycin

 

6,30 zł

 

78,89

3

PHU POLMOP Serwis

Ob. Westerplatte 24

16-300 Augustów

Wykonawca wykluczona

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczona

oferta odrzucona

4

CENTROKOM Sp. z o.o.

ul. Goniądzka 58

16-150 Suchowola

 

4,97 zł

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej, którymi są:

- Odwołanie do Prezesa Izby zgodnie z art. 180-198 w/w ustawy,

- Skarga do sądu zgodnie z art. 198a-198g w/w ustawy.

Jednocześnie zawiadamiam, że umowa w sprawie powyższego zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa zamówień publicznych to jest 30.01.2014 r.

     Z poważaniem

Burmistrz Suchowoli

Kazimierz Marciszel

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Skibicki - Zamówienia Publiczne

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Skibicki

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data wprowadzenia: 2014-01-24

Data modyfikacji: 2014-01-24

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2014-01-24